Zverejnenie zámeru vykonať prevod majetku obce predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa