Zápisnica so zasadnutia OZ Kyselica dňa 27.05.2022