Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období.

Žatevné práce