Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voliť môžu aj ľudia v izolácii alebo v karanténe

Voliť môžu aj ľudia v izolácii alebo v karanténe
24. 10. 2022
Už počas najbližšej soboty 29. októbra 2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Pre voličov, ktorí budú v tom čase pre ochorenie COVID-19 v izolácii alebo v karanténe, budú zriadené špeciálne volebné komisie. Hlasovať budú môcť do špeciálnej volebnej schránky.
V nadchádzajúcich voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania.
Oprávnený volič podľa tohto zákona je:
• osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
• osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Ako požiadať o hlasovanie do špeciálnej schránky?
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby.
Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v Kyselici na tel. č.: 031/5598839.
Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
e) telefonický kontakt.
Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky?
• Volič hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu podľa miesta trvalého pobytu voliča.
• Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
• Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
• Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.
• Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
• Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi najskôr hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Ich prevzatie volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
• Následne vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Ich prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
• Po úprave hlasovacích lístkov a ich vložení do príslušných obálok volič pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie vloží obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie.
Všetky podrobnosti o spojených voľbách 2022, zoznamy zaregistrovaných kandidátov a volebnom okrsku a volebnej miestnosti nájdete na www.obeckyselica.sk