Uznesenie vlády SR 808 a opatrenie_vyhl_77_2020_z 53 týždňa