Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe