Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb.  o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je vymenovaný starostom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Erika Orosz Ágošton bola na volebné obdobie r. 2018 – 2022  zvolená do funkcie starostky obce Kyselica.

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce a zastupuje ho avonok.

Funkcia starostu je verejnou funkciou.

Starosta najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia ako aj všeobecné záväzné nariadenia obce
  • zabezpečuje výkon obecnej správy
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
  • používa obecné insígnie
  • uchováva vlajku obce a pečať obce

Zástupkyňa starostky obce: Mgr. Anita Kudličková