Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  10.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m  ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

 1. novembra 2022 o 19:00 hod.

 

             na obecnom úrade

 

 

s týmto programom:

 

 1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení za starostu a poslancov
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , odovzdanie insignií
 4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie novozvoleného starostu
 6. Oznámenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Vymenovanie zástupcu starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 9. Schválenie platu starostu obce, zástupcu starostu a odmien poslancov
 10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 11. Schválenie uznesení
 12. Diskusia
 13. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica