Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.11.2022

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  21.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

  1. novembra 2022 o 17:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

  1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2022

3 . Návrh rozpočtu na roky 2023 , 2024 , 2025

  1. Voľba hlavného kontrolóra

5 . Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o nakladaní  s komunálnym odpadom

6 . Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku Príchodová cesta k prievozu na ľavom brehu prívodného kanála

7  . Diskusia- návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023

 

  1. Záver

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica