Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ZMENA – !!!! Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. októbra 2022 o 18:00 hod.

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  22.09. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 14. októbra 2022 o 18:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

  1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Oboznámenie sa so Správou nezávislého audítora
  3. Prerokovanie Monitorovacej správy plnenia príjmov a výdavkov za 1.polrok 2022- čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2022
  4. Návrh na vyhlásenie konkurzu na  voľby hlavného  kontrolóra obce od 01.01.2023

 

  1. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022

 

  1. Záver

 

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

 

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica