Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Erika Orosz Ágošton

Starostka obce

Erika Orosz Ágošton bola na volebné obdobie r. 2018 – 2022  zvolená do funkcie starostky obce Kyselica.

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce a zastupuje ho avonok.

Funkcia starostu je verejnou funkciou.

Starosta najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia ako aj všeobecné záväzné nariadenia obce
  • zabezpečuje výkon obecnej správy
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
  • používa obecné insígnie
  • uchováva vlajku obce a pečať obce

Zástupkyňa starostky obce: Mgr. Anita Kudličková