Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Alžbeta Pašková

OBEC KYSELICA

Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce

———————————————————————————————————–

 Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                             Vybavuje/linka                         Kyselica

  1. 01. 2024             234/1/2024                             Kajdacsyová                              31. 01. 2024

VEC:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Alžbeta Pašková

 

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“), v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3  zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ:  Alžbeta Pašková, Kyselica č. 54, 930 30 Rohovce

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  70,  k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 1 ks – Orech kráľovský (Juglans regia)

Obvod  kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 152cm

Dôvod výrubu: Drevina sa nachádza v blízkosti susedného pozemku, prečnievajúce konáre poškodzujú resp. ohrozujú strešnú krytinu. Kmeň stromu je ohnutý, stabilita je narušená a pri zlých poveternostných podmienkach hrozí pád. Drevina je napadnutá chorobou. Zdravotný stav je  primeraný veku.

 

Podľa  § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na  doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny –  do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 01. 02. 2024  do 07. 02. 2024

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne v listinnej forme  na adresu: Obec Kyselica, Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce  resp. elektronickými prostriedkami, ktoré musia byť podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

                                                                                            

 

Erika Orosz Ágošton

Starostka obce Kyselica