Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Kyselica , 930 30 Kyselica 60

———————————————————————————————————–

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                             Dňa:

                                                               196/-1/2022                                       02.11.2022

VEC: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

–  Mária Bernátová a Viktor Bernát, Židovská 7, 811 01 Bratislava

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany

prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností

z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“),

v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v

znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Mária Bernátová a Viktor Bernát, Židovská 7, 811 01 Bratislava

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  115/1 k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín:  1.,    1 ks – borovica čierna ( Pinus nigra  )

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: č.  1. 120 cm

Dôvod výrubu: Jedná sa o drevinu, ktorá rastie vo vzdialenosti 65 cm od obvodového múra susedného rodinného domu, priamo ohrozuje strechu rodinného domu, koruna stromu prerastá nad strechu a do  blízkosti komína, drevina je prestarlá, sčasti vyschnutá, čím už aj došlo k zapáleniu konárov v tesnej blízkosti komína. Drevina má približne 60 rokov

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie

písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní

v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5 pracovných dní odo dňa

zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 03. 11. 2022 do 10 . 11. 2022

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť

písomne v listinnej forme na adresu: Obec Kyselica alebo elektronickými

prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na

adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

Erika Orosz Ágošton- starostka obce