Opatrenie 199 ÚVZ SR zo 17_týždňa 2021 a sprievodca opatrení a usmernení k terasám prevádzok