Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kyselica zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kyselica na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Kyselica má 5 poslancov. Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Zastupiteľstvo:
Pavol Cimra JUDr. Pavol Hideghéti
Mgr. Anita Kudličková
Ing. Michal Paško
Ladislav Szerencsés