Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku- TÁ J É K O Z T A T Ó a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben

Používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

  

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy:          Obec Kyselica

Miesto pôsobenia:                             Obecný úrad Kyselica                                                  Jazyk menšiny, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

– Právo vo vzťahu k Obcou Kyselica komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.

– Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.

– Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

– Obec Kyselica poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.

– Rozhodnutie starostu obce Kyselica v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.

– Rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).

– Obec Kyselica  poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).
Obec Kyselica zabezpečuje možnosť používania   m a ď a r s k é h o  jazyka nasledujúcim spôsobom:

–  prostredníctvom svojich pracovníkov: Erika Orosz Ágošton

Katarína Kajdacsyová

.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

V Kyselici, dňa 29.04.2021.
 

……………………………………………………………………..

Podpis vedúceho orgánu verejnej správy a pečiatka

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben

a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében

 

Közigazgatási szerv neve:                                                     Keszölcési Község Önkormányzat

Működés helye:                                                                     Községi Hivatal Keszölcés

KISEBBSÉG NYELVE, amelyet a

Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó

polgárai ezen szervvel történő

hivatalos érintkezés során használhatnak:                        magyar nyelv

                                                                                              

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRÁINAK JOGAI:

– a kisebbségi nyelv használatához való jog a Keszölcés Község Önkormányzatával történő szóbeli és írásos érintkezés során, ideértve az írásbeli okiratok és bizonyítékok benyújtását.

– a közigazgatási szervnek a kisebbségi nyelvű beadványra kisebbségi nyelven is adott válaszához való jog, ideértve a közigazgatási eljárásban hozott határozat kisebbségi nyelven is történő kiadásának kérelmezési jogát (2012. július 1-jétől), valamint a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat*, házassági anyakönyvi kivonat*, halotti anyakönyvi kivonat*, engedély, jogosítvány, igazolás, vélemény és nyilatkozat kiadásának kérelmezéséhez való jogot (a többi közokiratra ez a jog nem vonatkozik) kisebbségi nyelven is (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő.

– kétnyelvű, mégpedig államnyelvű és kisebbségi nyelvű hivatalos formanyomtatvány igényléséhez való jog, (2012. július 1-jétől).

A kisebbség nyelvén történő ügyintézésre ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az állami nyelven történő ügyintézésre.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELEZETTSÉGEI:

– Keszölcés Község Önkormányzata a kisebbségi nyelven írott beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is választ ad. Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő. A közigazgatási szerv azon válasza, amely közokiratnak minősül, az államnyelven mellett csak abban az esetben kerül kiadásra kisebbségi nyelven is, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, véleményről és nyilatkozatról van szó.

– kisebbségi nyelvű beadványra kezdődő eljárás esetén vagy kérelemre a Keszölcés Község Önkormányzata által a közigazgatási eljárásban hozott határozatot államnyelv mellett kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is kiadja (2012. július 1-jétől),. Kétség esetén a határozat államnyelvű szövege a döntő.

– A születési anyakönyvi kivonatok*, a házassági anyakönyvi kivonatok*, a halotti anyakönyvi kivonatok*, engedélyek, jogosítványok, igazolások, vélemények és nyilatkozatok kérelemre kétnyelvűen kerülnek kiadásra, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven. Kétség esetén a közokirat államnyelvű szövege a döntő (2012. július 1-jétől).

– A Keszölcés Község Önkormányzatának hatáskörében kiadott hivatalos formanyomtatványokat kérelemre kétnyelvű formában is a polgárok rendelkezésére bocsátja, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven (2012. július 1-jétől).

 

A Keszölcés Község Önkormányzata a magyar nyelv használatának lehetőségét következő módon biztosítja:

– alkalmazottai által:   – Erika Orosz Ágošton

                                         Katarína Kajdacsyová

 

Amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárának sérült a kisebbségi nyelv szóbeli és írásbeli érintkezésben történő használatához való joga (a törvény 7b §-a), erről a tényről értesítheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek Főosztályát, amely közigazgatási eljárást indít az ügyben.

 

Keszölcés, 2021. április.29.

……………………………………………….                                                                                                 A közigazgatási szerv

vezetőjének aláírása és pecsét helye

Používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Tájékoztató a nemzeti kisebbségi használatának lehetőségéröl hivatalos érintkezésében