Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020

Návrh VZN 2021