Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Hlavný kontrolór obce Kyselica: Ing. Štefan Demian

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:
– zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
– príjmov, výdavkom a finančných operácií obce,
– priebehu vybavovania sťažností a petícií,
– dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
– plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
– dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďaľších úloh ustanovených osobitými predpismi

Hlavný kontrolór obce predkladá:
– obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
– správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
– obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti Hlavný kontrolór ďalej:
– vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom,
– spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
– vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
– je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
– plní ďalšie úlohy ustanovené osobitým zákonom.