Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Oz Kyselica a Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára obce Kyselica