Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2022

Zápisnica z ustan.zas OZ dňa 14.11.2022