Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 zo dňa 27.11.2020 o nakladaní s kom.odpadmi a daniach platné od 01.01.2021

VZN o miestnych daniach a odpadoch 2021