Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o miestnych daniach podľa zákona č. 582/2004 Z. z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZN č.1/2022 zo dňa 30.11.2022 na území obce Kyselica