Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Kyselica , 930 30 Kyselica 60

———————————————————————————————————–

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                             Dňa:

   19.09.2022                                            178/-1/2022                                       19.09.2022

VEC: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

– Barnabás Gróf , Zdravotnícka 1643/9, 930 05 Gabčíkovo

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany

prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností

z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“),

v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v

znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Barnabás Gróf , Zdravotnícka 1643/9, 930 05 Gabčíkovo

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  46/10 k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 3 ks – topoľ čierny  (Populus nigra )

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 1.-  283 cm ,  2.- 180 cm a 3.- 270 cm

Dôvod výrubu: Jedná sa o dreviny, ktoré rastú na parcele kde ja vydané  územné rozhodnutie  ,, IBV EKOSTAV – rodinné domy a infraštruktúra“ č. 313/2021-0003/SOcÚ  dňa 03.03.2022 a stavebné povolenie na výstavbu  RD Kyselica č. 89/2022-0003/SOcÚ dňa 28.06.2022,.

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie

písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní

v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5 pracovných dní odo dňa

zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 19. 09. 2022 do 23. 09. 2022

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť

písomne v listinnej forme na adresu: Obec Kyselica alebo elektronickými

prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na

adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica