Návrh na zmenu- Štatút kultúrneho domu obce Kyselica

Návrh zmena šatut KD obce Kyselica