Dodatok k VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj platný od 01.01.2021

Dodatok-miestny rozvoj 2