Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam.

Vážení vlastníci nehnuteľností

Tisztelt Ingatlantulajdonosok

 

Upozorňujeme občanov na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2023 v prípade, ak v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť na území obce, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá nájdete na webovej stránke v sekcii Dokumenty- Tlačivá

Ingatlanadó – bevallás         Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Felhívjuk a lakosság figyelmét adóbevallási kötelezettségükre abban az esetben ha a 2022-as év folyamán a község területén ingatlan került a tulajdonukba vagy jogerős építkezési engedély illetve jogerős használatba vételei határozat volt kiadva számukra. Az adóbevallás leadásának legkésőbbi idöpontja 2023. január 31. A nyomtatványokat megtalálják a web oldalon az Obecný úrad -Tlačivá  fejezet alatt.

 

 

 

Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725

Poucenie

Potvrdenie_o_podani_priznania

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.11.2022

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  21.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

  1. novembra 2022 o 17:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

  1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2022

3 . Návrh rozpočtu na roky 2023 , 2024 , 2025

  1. Voľba hlavného kontrolóra

5 . Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o nakladaní  s komunálnym odpadom

6 . Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku Príchodová cesta k prievozu na ľavom brehu prívodného kanála

7  . Diskusia- návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023

 

  1. Záver

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Kyselica , 930 30 Kyselica 60

———————————————————————————————————–

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                             Dňa:

                                                               186/-1/2022                                       12.10.2022

VEC: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

–  Mária Szerencsésová, 930 30 Kyselica 24

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany

prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností

z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“),

v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v

znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Mária Szerencsésová, 930 30 Kyselica 24

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  148/2 k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 1 ks – orech kráľovský  (Juglans regia )

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 1.-  120 cm

Dôvod výrubu: Jedná sa o drevinu, ktorá je celá vyschnutá, padajúce suché konáre ohrozujú majetok aj okoloidúcich na miestnej komunikácii

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie

písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní

v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5 pracovných dní odo dňa

zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 12. 10. 2022 do 18. 10. 2022

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť

písomne v listinnej forme na adresu: Obec Kyselica alebo elektronickými

prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na

adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica