Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Oznámenie.

Oznámenie.

 

Dňa 18.02.2022 bude uzávierka cesty od Hostinca smerom k prečerpávačke v čase od 07:00 hod do 11: hod. až do križovatky z dôvodu výstavby novej komunikácie.

Za pochopenie ďakuje investor.

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Vážení vlastníci nehnuteľností.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok
Upozorňujeme občanov na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2023 v prípade, ak v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť na území obce, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá nájdete na webovej stránke v sekcii Dokumenty- Tlačivá
Ingatlanadó – bevallás Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Felhívjuk a lakosság figyelmét adóbevallási kötelezettségükre abban az esetben ha a 2022-as év folyamán a község területén ingatlan került a tulajdonukba vagy jogerős építkezési engedély illetve jogerős használatba vételei határozat volt kiadva számukra. Az adóbevallás leadásának legkésőbbi idöpontja 2023. január 31. A nyomtatványokat megtalálják a web oldalon az Obecný úrad -Tlačivá fejezet alatt.

PRIHLÁSTE SA NA TRVALÝ POBYT V NAŠEJ OBCI

PRIHLÁSTE SA NA TRVALÝ POBYT V NAŠEJ OBCI

 

 

 

Ako všetky okolité  obce v našom okolí tzv. satelity Bratislavy bojujú dlhodobo s problémom, že veľa ich obyvateľov sa nenahlási v mieste jeho stáleho bydliska na trvalý pobyt (TP). Príčin je niekoľko, nehnuteľnosti v inej obci alebo meste, všeobecný lekár, návšteva detí MŠ alebo ZŠ …

Tento nepriaznivý trend sa žiaľ  už začína týkať aj našej obce. Mnohí ale nevedia, že okrem nesplnenia si zákonnej povinnosti, tak znevýhodňujú obec v ktorej trávia väčšinu času, resp. v nej vychovávajú svoje deti. Samosprávy dostávajú na svoj chod od štátu tzv. podielové dane, výška ktorých sa odvíja okrem počtu obyvateľov aj od mnohých iných faktorov. V zásade ale platí, že čím viac obyvateľov je prihlásených, tým viac peňazí obec obdrží. Podielové dane tvoria najväčšiu príjmovú položku v rozpočte obce, a preto od nich závisí aj rozvoj obce a zabezpečovanie bežne potrebných vecí pre obyvateľov obce. Z podielových daní sa okrem iného financuje  údržba obce, infraštruktúra v obci a celkový chod obce.

K dnešnému dňu má obec Kyselica  ce|kom 205 obyvateľov prihlásených na TP. Odhadujeme ale, že v obci žije každodenne, t.j. využíva občiansku vybavenosť v našej obci cca  ďaľších  100 obyvateľov.

Predpoklad výpadku na podielových daniach je zhruba polovica príjmu podielových daní, ktoré by mohla ešte obec využiť .

Čo získame vyšším počtom obyvateľov ? – viac financií na bežný chod obce a služby poskytované obcou , udržanie nižších daní , posilnenie finančného zázemia obce ako aj postavenia v regióne, konkurencieschopnosť .

Aké následky môže mať nízky počet prihlásených obyvateľov na TP:  menej financií na rozvoj obce, spomalenie zabezpečovania infraštruktúry a občianskej vybavenosti , zvyšovanie daní a poplatkov za komunálny odpad.

Štát sa dlhodobo zaoberá reformou samospráv, kedy chce podporiť vznik väčších obcí resp. spoločných obecných úradov. V zásade je možné, že keď  skončíme „pod čiarou“, priradia nás k inej, väčšej obci. ,,Aj tá najmenšia obec má poskytovať rovnaké služby pre občanov ako krajské mestá, to však z objektívnych dôvodov nie je možné. Vznikajú preto spoločné obecné úrady, prostredníctvom ktorých už väčšina obcí de facto preniesla časť svojich kompetencií na iné obce.

Prenášaním kompetencií strácajú obce kontrolu nad ich vykonávaním.“ ,,V budúcnosti bude narastať tlak na verejné zdroje v samosprávach. Starnutie populácie zníži podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva a zvýši výdavky na sociálne služby, ktoré sú v kompetencii samospráv (opatrovateľské služby). Podľa aktuálnej demografickej projekcie Eurostatu sa podiel obyvateľov nad 65 rokov do roku 2060 viac než zdvojnásobí, zo súčasných 13% až na takmer tretinu celkovej populácie. Možno predpokladať, že bude pokračovať odchod ekonomicky aktívneho obyvateľstva z menších obcí do rozvinutejších miest, prípadne zahraničia, Množstvo ľudí žijúcich v obciach do 1 000 obyvateľov sa podľa ŠÚ SR za posledných 15 rokov znížilo o viac ako 35-tisíc (čo predstavuje 4,1% ).

Mnohé malé obce významné kompetencie najčastejšie prenášajú na spoločné obecné úrady, sú to hlavne: Stavebný poriadok, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Školstvo, Sociálne veci, Územné plánovanie, Regionálny rozvoj (spolupráca obcí), a iné…“

 

 

 

 

Ďakujeme za porozumenie

 

 

 

 

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce