Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.11.2022

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  21.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

 1. novembra 2022 o 17:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

 1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2022

3 . Návrh rozpočtu na roky 2023 , 2024 , 2025

 1. Voľba hlavného kontrolóra

5 . Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o nakladaní  s komunálnym odpadom

6 . Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku Príchodová cesta k prievozu na ľavom brehu prívodného kanála

7  . Diskusia- návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023

 

 1. Záver

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica

ZMENA – !!!! Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. októbra 2022 o 18:00 hod.

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  22.09. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 14. októbra 2022 o 18:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

 1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Oboznámenie sa so Správou nezávislého audítora
 3. Prerokovanie Monitorovacej správy plnenia príjmov a výdavkov za 1.polrok 2022- čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2022
 4. Návrh na vyhlásenie konkurzu na  voľby hlavného  kontrolóra obce od 01.01.2023

 

 1. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022

 

 1. Záver

 

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

 

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica

Ochrana lesov

Aktuálne je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlásený pre celý Trnavský kraj  link : https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/reho/CasZNVP.2020.pdf

ďalej Vám zasielame linky na preventívno-výchovné materiály:
Ochrana lesov pred požiarmi, link: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Ochrana%20lesov%20pred%20poziarmi_2020.pdf

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov,

link: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Spalovanie.pdf

V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi kontaktujte a opätovne upozornite vlastníkov lesov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov vo Vašej vecnej a miestnej pôsobnosti na zabezpečenie povinností v zmysle § 6 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencie v znení neskorších predpisov