Úradné oznamy

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenia o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytov obce Kyselica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že

Michal Borbély, nar.1987 bytom Kyselica č.6

má na Obecnom úrade v Kyselici   uloženú zásielky do vlastných rúk.

Zásielku do vlastných rúk si môže prevziať počas úradných hodín na obecnom úrade v termíne od 24.03.2022 do 07. 04. 2022.

 

Odosielateľ zásielky:

Okresný súd Dunajská Streda, Jesenského ul.2

929 01 Dunajská Streda

 

Vyvesené : 24.03.2022

V Kyselici dňa 24.03.2022

Oznámenie.

Oznámenie.

 

Dňa 18.02.2022 bude uzávierka cesty od Hostinca smerom k prečerpávačke v čase od 07:00 hod do 11: hod. až do križovatky z dôvodu výstavby novej komunikácie.

Za pochopenie ďakuje investor.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenia o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytov obce Kyselica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že

Michal Borbély, nar.1987 bytom Kyselica č.6

má na Obecnom úrade v Kyselici   uloženú zásielky do vlastných rúk.

Zásielku do vlastných rúk si môže prevziať počas úradných hodín na obecnom úrade v termíne od 11.02.2022 do 26. 02. 2022.

 

Odosielateľ zásielky:

Okresný súd Dunajská Streda, Jesenského ul.2

929 01 Dunajská Streda

 

Vyvesené : 11.02.2022

V Kyselici dňa 11.02.2022

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Vážení vlastníci nehnuteľností.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok
Upozorňujeme občanov na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2022 v prípade, ak v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť na území obce, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá nájdete na webovej stránke v sekcii Dokumenty- Tlačivá
Ingatlanadó – bevallás Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Felhívjuk a lakosság figyelmét adóbevallási kötelezettségükre abban az esetben ha a 2021-as év folyamán a község területén ingatlan került a tulajdonukba vagy jogerős építkezési engedély illetve jogerős használatba vételei határozat volt kiadva számukra. Az adóbevallás leadásának legkésőbbi idöpontja 2022. január 31. A nyomtatványokat megtalálják a web oldalon az Obecný úrad -Tlačivá fejezet alatt.