Úradné oznamy

Obecný kominár- oznámenie—– Községi kémenyseprő- értesítés

Oznámenie
Obecný kominár, Ing. Takács Tibor Vám oznamuje, že 1. júla, štvrtok 2021 v čase
od 9,00 do 13,00 hodine bude vykonávať kontrolu a čistenie komínov a dymovodov
od spotrebičov palív na plynné a pevné palivo v obci Kyselica.
Zároveň Vám oznamujeme, že túto činnosť vykonáva 15,00 eur / komín.
Objednávky kontroly komínu je možné objednať na telefónnom čísle
0905 / 277 751 vo forme SMS správ: meno a číslo domu.

Értesítés
A községi kéményseprő, Ing. Takács Tibor értesíti Önöket, hogy 2021. július 1.
csütörtökön 9,00 órától 13,00 óráig fogja végezni a gáz és szilárd tüzelésű kémények
és füstelvezetők tisztítását és ellenőrzését.
A kémény ellenőrzésének és tisztitásának ára 15,00 euró / kémény.
A megrendeléseket a  0905 / 277 751 telefonszámon SMS ben: név és házszám.

Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva

Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva
Vážení majitelia pozemkov,
Obecný úrad Kyselica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona, na základe čoho, vám môže byť udelená pokuta. Týmto Vás vyzývame k odstráneniu nežiadúceho stavu.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa
– § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.
Zákon č. 1502019 Z. z. o prevencií a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa
• § 3 ods. 2 vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu .
Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Upozorňujeme vás, že podľa zákona č. 220/2004 Z. Z. môže byť Okresným úradom za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200 EUR.
Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.
SOPSR.SK
Invázne druhy rastlín SR – Invázne druhy

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV -Asszisztált népszámlálás

Oznámenie ,  Értésítés.

 

Od 3.5.2021 do 13.6.2021 bude prebiehať ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, pre tích ktorí sa nestihli alebo nevedeli sčítať do konca marca.

 Sčítanie sa uskutoční na kontaktnom mieste (obecný úrad Kyselica) alebo u Vás doma prostredníctvom mobilného asistenta sčítania – požiadavku môžete nahlásiť na tel.č.: 031/5598839  počas otváracích hodín obecného úradu alebo na tel.čísle 02/20 92 49 19

 

SČÍTACÍ ASISTENT : – Katarína Kajdacsyová-zamestnankyňa obecného úradu.

  POZOR NA PODVODNÍKOV – oprávnená na kontakt s Vami je len jedna obecná zamestnankyňa

 

 

 

Figyelem!

A Statisztikai Hivatal döntése  álltal  a népszámlálás második, úgynevezet asszisztált szakasza kezdődik azok részére  akik nem érkeztek március végéig . A asszisztált népszámlálás május 3-tól  június 13-ig lesz . Ebben a szakaszban mindenki köteles bekapcsolódni, aki nem vett részt a népszámláláson. A kérdőívet két formában lehet majd kitölteni: az önkormányzatok által létesített  ponton ami a község hivatal lesz, illetve telefonos megkeresés nyomán a népszámlálási asszisztens az otthonokba is kiérkezik amit a következő telefonom lehet kérni : 031/55 98 839 vagy 02/20 92 49 19. A kijelölt asszisztens neve Kajdacsy Katarína .

FIGYELEM A CSALÓKRA – csak a kijelölt  alkalmazott jogosult kapcsolatba lépni Önnel

Oznámenie o aplikácii hnojivej látky

Vedenie spoločnosti Donau farm Šamorín, s.r.o. oznamuje občanom dotknutých obcí, že na poľnohospodárskych pozemkoch nachádzajúcich sa pri katastri Rohovce sa bude v najbližších dňoch (trvanie približne 25.03.2021-31.03.2021) uskutočňovať hnojenie poľnohospodárskej pôdy

 

.