Úradné oznamy

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
 
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám
dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie
distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta
dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté
škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca
postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 13.10.2022 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 13.10.2022 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS1019962000H KYSELICA 8/OP, KYSELICA
24ZZS1019963000C KYSELICA 61/VE, KYSELICA
24ZZS10199640007 KYSELICA 61/BL, KYSELICA
KYSELICA č. 8,8/VE,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17/OP,18,21,21/BL,21/ZA,27,28,29,30,32,33,34,35,35/3,35/10,36,36/6,36/VE,36/
ZA,37,38,39,40,40/11,43/1 RD1,43/1 RD2,44/1,44/4,51,51/ME,51/PS,52,53,53/
VE,54,56,57,58,59,61,63,63/21,64,65,66,67,67/2,69,69/10,69/11,71/9,71/9 RD1,71/
VE,72,75,76,79,106,107/1,108,110/3,111,116,120,122/BL,123,127,158,159/5,169,185,228,339/25,339/70,339/75,339/77,339/78

Ochrana lesov

Aktuálne je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlásený pre celý Trnavský kraj  link : https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/reho/CasZNVP.2020.pdf

ďalej Vám zasielame linky na preventívno-výchovné materiály:
Ochrana lesov pred požiarmi, link: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Ochrana%20lesov%20pred%20poziarmi_2020.pdf

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov,

link: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Spalovanie.pdf

V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi kontaktujte a opätovne upozornite vlastníkov lesov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov vo Vašej vecnej a miestnej pôsobnosti na zabezpečenie povinností v zmysle § 6 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencie v znení neskorších predpisov