Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Lénárt Szabó

OBEC KYSELICA

Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce

 

Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                             Vybavuje/linka                         Kyselica

    1. 01. 2024             192/1/2024                             Kajdacsyová                              22. 01. 2024

 

 

VEC:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Lénárt Szabó

 

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“), v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3  zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ:  Lénárt Szabó , Gazdovský rad 29, 931 01 Šamorín

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  153,  k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 1 ks – Orech kráľovský (Juglans regia)

Obvod  kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 205 cm

Dôvod výrubu: Drevina je z časti vyschnutá, napadnutá chorobou. Suché konáre prečnievajú na susedný pozemok, padajúce konáre ohrozujú aj strechu nehnuteľnosti. Zdravotný stav je  primeraný veku.

 

Podľa  § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na  doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny –  do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 23. 01. 2024  do 30. 01. 2024

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne v listinnej forme  na adresu: Obec Kyselica, Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce  resp. elektronickými prostriedkami, ktoré musia byť podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

                                                                                            

 

Erika Orosz Ágošton

Starostka obce Kyselica

ZBER KONÁROV- ÁGAK gyűjtése

Oznamujeme obyvateľom, že do 15. októbra majú obyvatelia možnosť  umiestňovať  len zrezané konáre,   na  vyhradené miesto určené obcou, ktoré je oproti jazierku na začiatku obce na protiľahlom pozemku cez cestu . Po uplynutí tohto obdobia je zakázané ukladať akýkoľvek odpad do tejto oblasti.

Értesítjük a lakosságot , hogy október 15.ig lehetőségük van lakosainknak elhelyezni csak az ágakat a község által kijelölt helyre ami a község elején lévō telken lesz a a kis tóval szemben. Ezen időszak után tilos bárminemű hulladékot e területre elhelyezni.