Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné dokumenty

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Gróf  Barnabás

OBEC KYSELICA

Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce

———————————————————————————————————–

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                             Vybavuje/linka                         Kyselica

  1. 01. 2023             15/1/2023                                                                                 27. 01. 2023

 

 

VEC:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Gróf  Barnabás

 

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“), v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3  zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ:  Barnabás Gróf , Zdravotnícka 1643/9, 930 05 Gabčíkovo

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  58/7,  k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 3 ks – Topoľ čierny (Populus nigra)

Obvod  kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 143 cm, 145 cm, 162 cm

Dôvod výrubu: Stromy sú staré, ich zdravotný stav je  primeraný veku. Ohrozujú bezpečnosť budúcich obyvateľov lokality-

 

Podľa  § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na  doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny –  do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 27. 01. 2023  do 02. 02. 2023

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne v listinnej forme  na adresu: Obec Kyselica, Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce  resp. elektronickými prostriedkami, ktoré musia byť podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

                                                                                             

 

Erika Orosz Ágošton

Starostka obce Kyselica

 

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam.

Vážení vlastníci nehnuteľností

Tisztelt Ingatlantulajdonosok

 

Upozorňujeme občanov na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2023 v prípade, ak v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť na území obce, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá nájdete na webovej stránke v sekcii Dokumenty- Tlačivá

Ingatlanadó – bevallás         Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Felhívjuk a lakosság figyelmét adóbevallási kötelezettségükre abban az esetben ha a 2022-as év folyamán a község területén ingatlan került a tulajdonukba vagy jogerős építkezési engedély illetve jogerős használatba vételei határozat volt kiadva számukra. Az adóbevallás leadásának legkésőbbi idöpontja 2023. január 31. A nyomtatványokat megtalálják a web oldalon az Obecný úrad -Tlačivá  fejezet alatt.

 

 

 

Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725

Poucenie

Potvrdenie_o_podani_priznania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Kyselica , 930 30 Kyselica 60

———————————————————————————————————–

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                             Dňa:

                                                               196/-1/2022                                       02.11.2022

VEC: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

–  Mária Bernátová a Viktor Bernát, Židovská 7, 811 01 Bratislava

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany

prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností

z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“),

v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v

znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Mária Bernátová a Viktor Bernát, Židovská 7, 811 01 Bratislava

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  115/1 k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín:  1.,    1 ks – borovica čierna ( Pinus nigra  )

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: č.  1. 120 cm

Dôvod výrubu: Jedná sa o drevinu, ktorá rastie vo vzdialenosti 65 cm od obvodového múra susedného rodinného domu, priamo ohrozuje strechu rodinného domu, koruna stromu prerastá nad strechu a do  blízkosti komína, drevina je prestarlá, sčasti vyschnutá, čím už aj došlo k zapáleniu konárov v tesnej blízkosti komína. Drevina má približne 60 rokov

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie

písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní

v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5 pracovných dní odo dňa

zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 03. 11. 2022 do 10 . 11. 2022

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť

písomne v listinnej forme na adresu: Obec Kyselica alebo elektronickými

prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na

adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

Erika Orosz Ágošton- starostka obce