Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Uncategorized @sk

Postrek proti komárom, szúnyog írtás

Értesítés / Oznámenie

 

Oznamujeme obyvateľom, že dnes večer po 20:00 sa bude vykonávať v intraviláne našej obce postrekovanie proti komárom. Z bezpečnostných dôvodov žiadame obyvateľov, aby v tomto období sa nezdržiavali na ulici, na dvore a zatvorili okná na  svojich domoch.

Értesítjük a lakosságot, hogy ma  20:00-után a község területén permetezni fogják a szúnyogokat. Kérjük a lakosságot, hogy biztonsági okokból a jelzett időszakban ne tartózkodjanak az utcán, udvaron és zárják be az ablakokat.

 

Vakcinácia- Védőoltás

Oznámenie . Értesítés
OČKOVANIE PSOV
Obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov bude v Kyselici túto sobotu od 11:30 hod. do 12:00 hod. pri autobusovej stanici. Cena vakcinácie proti besnote je 10 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.
A körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a kutyák veszettség elleni védőoltása, és a csippel nem rendelkező kutyák mikrochippel való megjelölése Keszölcésen lesz most szombaton, 11:30 tól -12:00 ig a buszmegálónál. A védőoltás ára 10 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve.

Konáre- Ágak

Oznámenie, Értesítés

 

Oznamujeme občanom, že

do konca marca majú obyvatelia možnosť  umiestňovať  len zrezané konáre,   na  vyhradené miesto určené obcou, ktoré je pri Hostinci . Po uplynutí tohto obdobia je zakázané ukladať akýkoľvek odpad do tejto oblasti.

 

Értesítés

 

Értesítjük a lakosságot , hogy

március végéig lehetőségük van lakosainknak  elhelyezni  csak az ágakat  a község álltal kijelölt helyre ami a helyi vendéglő mellett van .Ezen időszak után tilos bàrminemű hulladékot e területre lerakni.

 

Oznámenie od Daňového úradu

Daňový úrad Trnava ponúka občanom možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 okrem svojich stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Dunajská Streda) aj na dočasnom kontaktnom mieste zriadenom za týmto účelom v priestoroch bývalej budovy Daňového úradu Trnava , kontaktné miesto Šamorín na adrese: Obilná č.1128/2, Šamorín . Zamestnanci Daňového úradu Trnava budú preberať daňové priznania na uvedenom mieste dňa 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023 od 08:00 hod. do 16: 00 hod.

Pozvánka V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  10.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m  ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

 1. novembra 2022 o 19:00 hod.

 

             na obecnom úrade

 

 

s týmto programom:

 

 1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení za starostu a poslancov
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , odovzdanie insignií
 4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie novozvoleného starostu
 6. Oznámenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Vymenovanie zástupcu starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 9. Schválenie platu starostu obce, zástupcu starostu a odmien poslancov
 10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 11. Schválenie uznesení
 12. Diskusia
 13. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica

ZBER KONÁROV- ÁGAK ELHELYEZÉSE

Oznamujeme obyvateľom, že do 16. októbra majú obyvatelia možnosť  umiestňovať  len zrezané konáre,   na  vyhradené miesto určené obcou, ktoré je pri Hostinci . Po uplynutí tohto obdobia je zakázané ukladať akýkoľvek odpad do tejto oblasti.

Értesítjük a lakosságot , hogy október 16.ig lehetőségük van lakosainknak  elhelyezni  csak az ágakat  a község álltal kijelölt helyre ami a helyi vendéglő mellett van .Ezen időszak után tilos bàrminemű hulladékot e területre lerakni

Očkovanie psov- Kutyák védőoltása

 

OČKOVANIE PSOV – Kyselica Obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov bude v Kyselici túto sobotu od 11:00 hod. do 11:30 hod. pri autobusovej stanici. Cena vakcinácie proti besnote je 10 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

 

A körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a kutyák zidei őszi veszettség elleni védőoltása, és a csippel nem rendelkező kutyák mikrochippel való megjelölése Keszölcésen lesz most szombaton, 11:00 órától -11:30 ig a buszmegálónál. A védőoltás ára 10 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve