Autor: Obec

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. októbra 2022 o 18:00 hod.

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  22.09. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

  1. októbra 2022 o 18:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

  1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Oboznámenie sa so Správou nezávislého audítora
  3. Prerokovanie Monitorovacej správy plnenia príjmov a výdavkov za 1.polrok 2022- čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2022
  4. Návrh na vyhlásenie konkurzu na  voľby hlavného  kontrolóra obce od 01.01.2023

 

  1. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022

 

  1. Záver

 

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

 

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica

Aktuálne materiály koronavírus z 39_týždňa 2022_Covid_19_revidovaný rozcestník

HDC_202200613 z 13_06_2022

izolacia_karantena_20220420_revizia9 z 29_09_2022

 

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2022 v zložení:

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste – revízia dokumentu 29. septembra 2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom z 13.06.2022 (zasielame opätovne),

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

ZBER KONÁROV- ÁGAK ELHELYEZÉSE

Oznamujeme obyvateľom, že do 16. októbra majú obyvatelia možnosť  umiestňovať  len zrezané konáre,   na  vyhradené miesto určené obcou, ktoré je pri Hostinci . Po uplynutí tohto obdobia je zakázané ukladať akýkoľvek odpad do tejto oblasti.

Értesítjük a lakosságot , hogy október 16.ig lehetőségük van lakosainknak  elhelyezni  csak az ágakat  a község álltal kijelölt helyre ami a helyi vendéglő mellett van .Ezen időszak után tilos bàrminemű hulladékot e területre lerakni

Očkovanie psov- Kutyák védőoltása

 

OČKOVANIE PSOV – Kyselica Obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov bude v Kyselici túto sobotu od 11:00 hod. do 11:30 hod. pri autobusovej stanici. Cena vakcinácie proti besnote je 10 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

 

A körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a kutyák zidei őszi veszettség elleni védőoltása, és a csippel nem rendelkező kutyák mikrochippel való megjelölése Keszölcésen lesz most szombaton, 11:00 órától -11:30 ig a buszmegálónál. A védőoltás ára 10 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Kyselica , 930 30 Kyselica 60

———————————————————————————————————–

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                             Dňa:

   19.09.2022                                            178/-1/2022                                       19.09.2022

VEC: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

– Barnabás Gróf , Zdravotnícka 1643/9, 930 05 Gabčíkovo

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany

prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností

z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“),

v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v

znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Barnabás Gróf , Zdravotnícka 1643/9, 930 05 Gabčíkovo

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  46/10 k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 3 ks – topoľ čierny  (Populus nigra )

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 1.-  283 cm ,  2.- 180 cm a 3.- 270 cm

Dôvod výrubu: Jedná sa o dreviny, ktoré rastú na parcele kde ja vydané  územné rozhodnutie  ,, IBV EKOSTAV – rodinné domy a infraštruktúra“ č. 313/2021-0003/SOcÚ  dňa 03.03.2022 a stavebné povolenie na výstavbu  RD Kyselica č. 89/2022-0003/SOcÚ dňa 28.06.2022,.

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie

písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní

v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5 pracovných dní odo dňa

zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 19. 09. 2022 do 23. 09. 2022

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť

písomne v listinnej forme na adresu: Obec Kyselica alebo elektronickými

prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na

adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica