Aktuality

Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva

Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva
Vážení majitelia pozemkov,
Obecný úrad Kyselica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona, na základe čoho, vám môže byť udelená pokuta. Týmto Vás vyzývame k odstráneniu nežiadúceho stavu.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa
– § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.
Zákon č. 1502019 Z. z. o prevencií a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa
• § 3 ods. 2 vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu .
Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Upozorňujeme vás, že podľa zákona č. 220/2004 Z. Z. môže byť Okresným úradom za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200 EUR.
Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.
SOPSR.SK
Invázne druhy rastlín SR – Invázne druhy

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR z 18. týždňa platné od 10_mája 2021

rozcestnik_vyhlaska_DSS-ZSS-NZ

rozcestnik_vyhlaska_respir

atory-ruska-19-4-2021 rozcestnik_vyh

laska_domaca_izolacia_7-5-2021_avizovane_zmeny rozcestnik_vyhl

aska_hranice_26-4-2021 rozcestn

ik_vyhlaska_p

revadzky_7-5-2021_avizovane_zmeny rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_7-5-20

21_avizovane_zmeny rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prev

adzok_3-5-2021 vyhlaska_204_2021 karanténa vyhlaska_203_2021 obmedzenia HP vyhlaska_202_2021 obmedzenie p

revádzok a HP

 

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV -Asszisztált népszámlálás

Oznámenie ,  Értésítés.

 

Od 3.5.2021 do 13.6.2021 bude prebiehať ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, pre tích ktorí sa nestihli alebo nevedeli sčítať do konca marca.

 Sčítanie sa uskutoční na kontaktnom mieste (obecný úrad Kyselica) alebo u Vás doma prostredníctvom mobilného asistenta sčítania – požiadavku môžete nahlásiť na tel.č.: 031/5598839  počas otváracích hodín obecného úradu alebo na tel.čísle 02/20 92 49 19

 

SČÍTACÍ ASISTENT : – Katarína Kajdacsyová-zamestnankyňa obecného úradu.

  POZOR NA PODVODNÍKOV – oprávnená na kontakt s Vami je len jedna obecná zamestnankyňa

 

 

 

Figyelem!

A Statisztikai Hivatal döntése  álltal  a népszámlálás második, úgynevezet asszisztált szakasza kezdődik azok részére  akik nem érkeztek március végéig . A asszisztált népszámlálás május 3-tól  június 13-ig lesz . Ebben a szakaszban mindenki köteles bekapcsolódni, aki nem vett részt a népszámláláson. A kérdőívet két formában lehet majd kitölteni: az önkormányzatok által létesített  ponton ami a község hivatal lesz, illetve telefonos megkeresés nyomán a népszámlálási asszisztens az otthonokba is kiérkezik amit a következő telefonom lehet kérni : 031/55 98 839 vagy 02/20 92 49 19. A kijelölt asszisztens neve Kajdacsy Katarína .

FIGYELEM A CSALÓKRA – csak a kijelölt  alkalmazott jogosult kapcsolatba lépni Önnel

Testovanie v obci tento týždeň nebude.

COVID-19 INFO
Informujeme obyvateľov, že cez víkend sa v našej dedine nebude testovať. V prípade potreby je možné sa otestovať v Šamoríne alebo v sobotu v obci Macov.
COVID-19 INFO
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben a hétvége folyamán nem lesz COVID-19 tesztelés.
Akinek mégis szüksége lenne friss tesztre lehetőség van tesztelésre Somorján vagy szombatom Macházán.
Počas nasledujúceho víkendu sú naše mobilné odberové miesta na antigénové testovanie pre vás otvorené nasledovne:
ŠAMORÍN – Krajná 76, Mliečno
PI – SO – NE: 8,00 – 16,30h (obed 12,00 – 12,30)
rezervácia na:
www.korona.gov.sk (Trnavský kraj, Šamorín, Phoenix)
KALINKOVO – DAKA bus – parkovisko pred DK
SO: 8,00 – 12,00h
rezervácia na:
HAMULIAKOVO – Cintorínska 333
SO: 13,00 – 17,00h
NE: 8,00 – 17,00 (obed 12,00 – 13,00)
rezervácia na:
Posledný výter je vždy 15minút pred prestávkou a pred záverečnou
V Šamoríne dostanete výsledok cez SMS, na ostatných MOM-kách sa čaká na papierový certifikát
MOM Šamorín – Mliečno, Phoenix Corporation