Aktuality

Oznámenie_očkovanie_Náhradníci Trnavský kraj

Čakáreň na vakcínu od 18 rokov alebo ak chcete náhradníci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritéria sa môžu registrovať cez župnú čakáreň a budú očkovaní aj keď nespĺňajú kritérium veku.

www.cakarentt.sk

 

Keďzě sa jedná okrem vybratých profesií o ľudí so závažnými a menej závažnými ochoreniami je dôležitá konzultlácia s lekárom.

Podrobnosti nájdete na registračnom webe – www.cakarentt.sk

 

Zoznam kto sa môže registrovať je na stránke, môže sa aktualizovať podľa vyhlášky, teraz sa jedná najmä o ľudí:

 

1.

s ťažkým zdravotným postihnutím

2.

so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 2a.

s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia, 2b.

s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia, 2c.

po transplantácii solídnych orgánov,

2d.

o transplantácii krvotvorných buniek (BMT), 2e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D, 2f.

v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, 2g.

so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 2h.

s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 2i.

po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami, 2j.

so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca, 2k.

s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch, 2l.

s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

2m.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 2n.

s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35, 2o.

so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných), 2p.

s cirhózou pečene,

2q.

so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu, 2r.

so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 2s.

so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným, 2t.

s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia), 2u.

so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu, 2v.

so závažnými poruchami hemokoagulácie,

2x.

so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo 3.

so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 3a.

s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, 3b.

s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti, 3c.

s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 3d.

s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií, 3e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B, 3f.

liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie, 3g.

s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 3h.

s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu, 3i.

s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou, 3j.

HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS, 3k.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s), 3l.

s obezitou – BMI vyšší ako 30,

3m.

so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných), 3n.

s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy, 3o.

so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu, 3p.

so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 3q.

so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 3r.

so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie, 4.

s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je

4a.

osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,3) alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu,4) alebo 4b.

osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 4c.

zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu,5) ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo 4d.

vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave

Oznámenie o aplikácii hnojivej látky

Vedenie spoločnosti Donau farm Šamorín, s.r.o. oznamuje občanom dotknutých obcí, že na poľnohospodárskych pozemkoch nachádzajúcich sa pri katastri Rohovce sa bude v najbližších dňoch (trvanie približne 25.03.2021-31.03.2021) uskutočňovať hnojenie poľnohospodárskej pôdy

 

.

Vajon mi történik gyermekeinkkel?

Jelenleg, amikor mindenki és minden be van zárva, az online tanítás korában valahogy megfeledkezünk az otthon lévő legnagyobb kincsekről.

Ők a mi gyermekeink.

Ifjúságunk.

Amit eddig megpróbáltunk minimalizálni – bár hosszú ideig sikertelenül -, az internet, a facebook, az instagram és az élet hasonló alkalmatlanságai, ma már egyértelművé váltak.

A gyermekek és a fiatalok a nap nagy részében otthon, felügyelet nélkül tartózkodnak.

A virtuális világ összes programjában „szörföznek“, melynek következményei már jelentkeztek is.

Magasabb az egyre fiatalabb korban jelentkező depresszió aránya, függőségi és viselkedési rendellenességek mutatkoznak.

A Csallóközi Népművelési Központ már harmadik évtizede hatékony programokat szervez „minden rossz“ – bűncselekmények, vandalizmus, erőszak, függőségek stb. – megelőzésére.

Hálásan köszönjük a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság munkatársainak, nevezetesen Mjr. Mgr. Balogh Szabinának és kpt. Bc. Végh Ivetának a folyamatos szakmai munkát.

Mivel az iskolákban megtartott látogatásaink jelenleg lehetetlenek és korlátozottak, elkészítettük a Védem saját magamat ismeretterjesztő sorozatunk első kiadványát.

Szlovák és magyar nyelven egyaránt.

A bűnmegelőzés érdekében a járásunkban lévő összes iskolának, falusi és városi önkormányzatoknak is eljuttatjuk.

Az első kétezer nyomtatvány pedig már itt van nálunk, arra az esetre, ha élőben találkozhatnánk.

Védjük meg a fiatalok generációját!!!