Aktuality

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Gróf  Barnabás

OBEC KYSELICA

Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce

———————————————————————————————————–

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                             Vybavuje/linka                         Kyselica

  1. 01. 2023             15/1/2023                                                                                 27. 01. 2023

 

 

VEC:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Gróf  Barnabás

 

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“), v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3  zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ:  Barnabás Gróf , Zdravotnícka 1643/9, 930 05 Gabčíkovo

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  58/7,  k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 3 ks – Topoľ čierny (Populus nigra)

Obvod  kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 143 cm, 145 cm, 162 cm

Dôvod výrubu: Stromy sú staré, ich zdravotný stav je  primeraný veku. Ohrozujú bezpečnosť budúcich obyvateľov lokality-

 

Podľa  § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na  doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny –  do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 27. 01. 2023  do 02. 02. 2023

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne v listinnej forme  na adresu: Obec Kyselica, Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce  resp. elektronickými prostriedkami, ktoré musia byť podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

                                                                                             

 

Erika Orosz Ágošton

Starostka obce Kyselica

 

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam.

Vážení vlastníci nehnuteľností

Tisztelt Ingatlantulajdonosok

 

Upozorňujeme občanov na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2023 v prípade, ak v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť na území obce, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá nájdete na webovej stránke v sekcii Dokumenty- Tlačivá

Ingatlanadó – bevallás         Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Felhívjuk a lakosság figyelmét adóbevallási kötelezettségükre abban az esetben ha a 2022-as év folyamán a község területén ingatlan került a tulajdonukba vagy jogerős építkezési engedély illetve jogerős használatba vételei határozat volt kiadva számukra. Az adóbevallás leadásának legkésőbbi idöpontja 2023. január 31. A nyomtatványokat megtalálják a web oldalon az Obecný úrad -Tlačivá  fejezet alatt.

 

 

 

Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725

Poucenie

Potvrdenie_o_podani_priznania

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

e-mailová adresa na doručenie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu:
 obeckyselica@gmail.com

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda
nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu. ( § 46 volebného zákona) Volič hlasuje na území Slovenskej republiky.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
– osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr
20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne;
– prostredníctvom splnomocnenej osoby (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných
hodinách obce; obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne;
– v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr
2. 1. 2023),
– elektronicky (e-mailom)  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo  v textovej
forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.11.2022

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  21.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

  1. novembra 2022 o 17:00 hod.

 

 

             na obecnom úrade

 

s týmto programom:

 

  1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2022

3 . Návrh rozpočtu na roky 2023 , 2024 , 2025

  1. Voľba hlavného kontrolóra

5 . Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o nakladaní  s komunálnym odpadom

6 . Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku Príchodová cesta k prievozu na ľavom brehu prívodného kanála

7  . Diskusia- návrhy na čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2023

 

  1. Záver

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

 

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica