Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Čipovanie nádob na komunálny odpad – 27.2.2024, A szemetes kukák elektronikus chip-el történő jelölése

Čipovanie nádob na komunálny odpad – 27.2.2024

 

V utorok 27.2.2024, prebehne v našej obci čipovanie nádob.

Poprosíme obyvateľov aby v deň čipovania 27.2.2024, ráno vyložili všetky nádoby, ktoré budú chcieť začipovať a nechali ich vonku aspoň do 19:00.

 

 

A szemetes kukák elektronikus chip-el történő jelölése

  1. február 27-én a szemetes kukák elektronikus chip-el történő jelölése lesz községünkben. Ezúton kérjük minden lakos együttműködését a következőkben: a szemetes kuka kihelyezését a ház elé az utcára 2024.február 27-én reggel legalább 19:00 óráig.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Alžbeta Pašková

OBEC KYSELICA

Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce

———————————————————————————————————–

 Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                             Vybavuje/linka                         Kyselica

  1. 01. 2024             234/1/2024                             Kajdacsyová                              31. 01. 2024

VEC:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Alžbeta Pašková

 

Obec Kyselica, ako príslušný orgán štátnej správy  v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“), v súlade s § 82 ods. 7 zákona, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3  zákona

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ:  Alžbeta Pašková, Kyselica č. 54, 930 30 Rohovce

Pozemok (parcela č.), na ktorom drevina rastie:  70,  k. ú. Kyselica

Druh, počet kusov drevín: 1 ks – Orech kráľovský (Juglans regia)

Obvod  kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 152cm

Dôvod výrubu: Drevina sa nachádza v blízkosti susedného pozemku, prečnievajúce konáre poškodzujú resp. ohrozujú strešnú krytinu. Kmeň stromu je ohnutý, stabilita je narušená a pri zlých poveternostných podmienkach hrozí pád. Drevina je napadnutá chorobou. Zdravotný stav je  primeraný veku.

 

Podľa  § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na  doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny –  do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 01. 02. 2024  do 07. 02. 2024

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne v listinnej forme  na adresu: Obec Kyselica, Obecný úrad Kyselica č. 60, 930 30 Rohovce  resp. elektronickými prostriedkami, ktoré musia byť podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu: obeckyselica@gmail.com alebo do elektronickej schránky Obce Kyselica

                                                                                            

 

Erika Orosz Ágošton

Starostka obce Kyselica

POZOR zmena v odvoze odpadov od februára.

Oznámenie , értesítés .

Pozor zmena v odvoze komunálneho odpadu.

Najbližší odvoz komunálneho odpadu bude 29. januára v pondelok, následne sa bude odvážať komunálny odpad vždy v utorok každé dva týždne a to február 13.-ho a 27.- ho

Vo februári bude odvoz plastov dňa 6.-ho a odvoz papiera dňa 27.-ho

 

Figyelem változás a komunális hulládék elszálításába

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a kommunális hulladék gyűjtésének időpontja februártól hétfő helyett kedden lesz.

Legközelebbi időpontok a hulladék elszálítása::

  1. január 29. /még hétfő/

  2. február 13. /kedd/
    2024. február 27. /kedd/

A műanyaghulladék-gyűjtés következő időpontja: 2024. február 6.

A papírhulladék-gyűjtés következő időpontja: 2024. február 27.